HOK plus, spol. s r.o., soukromá bezpečnostní agentura - Česká Lípa

Střežení objektů

Soukromá bezpečnostní agentura HOK plus, spol. s r.o., vám touto formou nabízí střežení vašeho objektu.

Jedná se o soukromou bezpečnostní agenturu se sídlem v České Lípě, která provádí střežení objektů zejména formou fyzické ostrahy, dle individuálního požadavku klienta v kombinaci s technikou (kamerový systém), systémem obchůzkové kontroly a eventuálně s využitím služebních psů. Dále náše firma používá zásahová vozidla, která jsou určená pro rychlý zásah. Počet bezpečnostních pracovníků na zabezpečení objektu se určí po dohodě se zákazníkem.

Strážní služba zahrnuje – střežení objektu proti vniknutí nežádoucích osob, proti vloupání a vandalismu. Kontrolu vjezdu a výjezdu motorových vozidel, jakož i osob a nákladu ve vozidle se nacházejícího. Zamezení používání plotu k průchodu ze strany osob nacházejících se uvnitř objektu a tak zabránit zcizování majetku zákazníka. Zabezpečení komplexní ochrany majetku proti zcizení a zamezení tohoto zcizení v době výkonu obchůzkové činnosti. Vnitřní ochranu jednotlivých objektů proti vniknutí nežádoucích osob a vynášení majetku z tohoto objektu. Vnitřní ochranu objektu proti požáru, havárii vodovodního řádu, rozvodu plynu a elektrického proudu, s cílem zamezení nežádoucího působení proti majetku zákazníka. Vede řádnou evidenci výkonu strážní služby. Náše firma měsíčně vyhodnocuje výkon strážní služby a předkládá jeho písemné vyhodnocení odpovědnému zástupci zákazníka a na vlastní náklady zajišťuje odpovědného pracovníka, který každý den hodnotí stav a průběh služby.

Ochranná služba zahrnuje – zabezpečení ochrany života a zdraví zákazníka při transportu určené zásilky a majetku. Zajištění ochrany návštěvníků a třetích osob, které vstupují do objektu zákazníka.

Soukromá bezpečnostní agentura HOK plus, spol. s r.o., zajišťuje proškolení všeobecných základních povinností pracovníka bezpečnostní služby, BOZP, BP a zpracuje směrnice pro výkon strážní služby pro daný objekt, která tvoří nedílnou součást smlouvy.

Náhradní plnění ZPS prostřednictvím naší společnosti

Dle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. je každá společnost zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinna zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností (ZPS). Zmiňovaný povinný podíl činí 4%.
Při nesplnění těchto podmínek je každý podnikatel povinen přispět do státního rozpočtu za každou osobu, kterou by měl podle zákona o zaměstnanosti zaměstnávat, 2,5 násobek průměrné mzdy ročně.
Nezaměstnáváte-li potřebné procento osob se změněnou pracovní schopností, zákon vám nabízí splnění této povinnosti jinou cestou, a to odebíráním výrobků nebo služeb od jiných organizací, které tyto osoby zaměstnávají z více než 50% - tzv. náhradním plněním ZPS.

Tuto možnost náhradního plnění vám nabízíme my. Naše soukromá bezpečnostní agentura vám poskytuje náhradní plnění tím, že zaměstnává více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Odběrem služeb od naší soukromé bezpečnostní agentury si mohou společnosti zajistit náhradní plnění a splnit tak svou povinnosti podle zmiňované novely zákona.